RSS
SmodCMS

Relacja z XXI Wieczoru Wigilijnego na Podlasiu

14.12.2016

        Od ponad 20 lat Oddzia PTTK „Podlasie”  w Siedlcach organizuje w grudniu, przed zbliajcymi si witami Boego Narodzenia „Wieczory Wigilijne na Podlasiu”, na których spotykaj si dziaacze
i  sympatycy PTTK. 

        Tym razem  gociny Polskiemu Towarzystwu Turystyczno-Krajoznawczemu udzieli Zbigniew Woniak – Wójt Gminy Bielany umoliwiajc zorganizowanie wieczerzy w niezwykle malowniczej wsi  Rozbity Kamie w Regionalnym Orodku Kultury  mieszczcym si w odsakralnionym  drewnianym kocióku  zbudowanym w latach 1777-1780. Gdy obok zabytkowego  kocioa powsta nowy murowany i duo wikszy koció, tej urokliwej  barokowej  wityni grozia ruina. Dziki operatywnoci wójta i lokalnej spoecznoci udao si pozyska  rodki unijne na niezbdne prace remontowe  i  dzi zabytkowy koció nadal suy mieszkacom i gociom penic funkcj  kulturalnego Centrum Gminy Bielany.

        Uroczysto w dniu 11 grudnia tradycyjnie  ju poprzedzia odprawiona w intencji dziaaczy Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego i goci msza w. , któr w koncelebrze odprawili:  ks. praat  Andrzej Krupa – proboszcz  parafii p.w. Niepokalanego Serca NMP w Sokoowie Podlaskim, ks. Andrzej Uasiuk - proboszcz parafii  p.w. witej Trójcy w Rozbitym Kamieniu i  ks. kan. dr  Jerzy Grochowski – proboszcz parafii w Ucimowie - kapelan Siedleckiego Oddziau PTTK.

       Zaproszonych goci i wszystkich uczestników wieczerzy powitaa po raz  dwudziesty pierwszy Anna Kirchner i gospodarz terenu, wspóorganizator uroczystoci  Zbigniew Woniak – Wójt Gminy Bielany.

        Turystyczna wieczerza to take okazja do zaprezentowania atrakcji turystycznych, zabytków, historii
i osigni danej miejscowoci i gminy. Bardzo ciekawie i staranie przygotowan przez Milen Kozak multimedialn prezentacj przedstawia Magdalena Jedliska z Gminnej Biblioteki Publicznej w  Bielanach. Dziki tej prezentacji uczestnicy poznali take histori  kocioa i mieli moliwoci skonfrontowania tej historii z aktualnym stanem XVIII – wiecznej wityni.

      W piknej, witecznej scenerii, przy podarowanej przez Nadlenictwo w Sokoowie   Podlaskim  choince, przygotowanych na t uroczysto przez Gmin Bielany stoach, zasiado blisko 150 osób.

      W czci artystycznej wieczór uwietni wystp dzieci i modziey z Zespou Owiatowego w Bielanach – Jarosawach starannie przygotowanych przez   Dominika Grzyba – nauczyciela  muzyki. Wzruszajcym akcentem wieczoru by wystp 5-letniego Maciusia  Strusa a  piknie wypiewana przez niego pastoraka
„ Zosta Jezu mym braciszkiem” zapewnie pozostanie na dugo w pamici.

        Dzielenie si opatkiem i skadanie ycze poprzedzio czytanie fragmentu Pisma witego 
o narodzeniu Paskim (Ks. A. Uasiuk).

    yczenia do wszystkich uczestników wieczerzy skierowali: ks. kan. dr Jerzy Grochowski – kapelan Siedleckiego Oddziau PTTK,   ks. Andrzej Uasiuk – proboszcz parafii p.w. witej Trójcy w Rozbitym Kamieniu,   dr Dariusz Stopa - Starosta Siedlecki, Zbigniew Woniak  - wójt Gminy Bielany, który take odczyta skierowane do uczestników  „Wieczoru Wigilijnego na Podlasiu” yczenia od  Waldemara Kraski – Senatora Rzeczypospolitej Polskiej i Anna Kirchner – wiceprezes Zarzdu Oddziau.

       W imieniu witego Mikoaja, upominki dla dzieci i modziey z Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach i ich wychowawcy Jadwigi Ziókowskiej,   harcerzy z XI Wielopoziomowej Druyny Harcerskiej „Darnia” w Siedlcach i druynowego Dariusza Biedak  oraz uczniów z Zespou Owiatowego w Bielanach-Jarosawach  wrczy  Stanisaw  Czajka – prezes Oddziaowego Sdu Koleeskiego.

        Podczas degustacji tradycyjnych potraw wigilijnych uczestnicy wieczerzy mieli take okazj obejrze   pokaz multimedialny z poprzednich wieczerzy wigilijnych.

      Turystyczne wigilie, to take okazja do wyrónie i podzikowa za spoeczn prac na rzecz PTTK.  Brzow Odznak Zasuony w Pracy PTTK Wród Modziey zostaa  wyróniona przez ZG PTTK Ewa Wonica.

      Za profesjonaln pomoc i wspóprac w realizacji zada statutowych  PTTK z yczeniami dalszej owocnej wspópracy w krzewieniu krajoznawstwa  i rozwijaniu  rónych form  turystyki aktywnej na Ziemi Siedleckiej wigilijne podzikowania wrczya dr Dorota Mczka – prezes Zarzdu Oddziau. Tymi specjalnymi podzikowaniami zostali wyrónieni: ks. dr Jerzy Grochowski,  Jarosaw Gowacki –zastpca Prezydenta Miasta Siedlce  i  jednoczenie prezes Nadbuaskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej, Jerzy Chromik - wiceprezes Zarzdu Oddziau PTTK „Podlasie” w Siedlcach – penomocnik Prezydenta Miasta Siedlce  ds. Turystyki,  Roman Jastrzbski, – prezes Komisji Rewizyjnej Oddziau, Maria Gowacka – wicedyrektor Zespou Owiatowo-Wychowawczego w Strzale, przewodniczca Komisji Turystyki Kolarskiej, Janusz Malewicz – Honorowy Czonek Oddziau,  Józef Romaczuk – czonek zarzdu Oddziau, zastpca wójta Gminy Winiew,  Elbieta Stefaczyk – prezes Klubu Turystyki Motorowej „Migacz” Eugeniusz Skorupka – czonek Zarzdu Oddziau, Jan Waszczuk – wiceprezes  Sdu Koleeskiego,  Grayna Woliska – prezes Koa Terenowego Przewodników PTTK, Jarosaw Wolaski – znakarz nizinnych szlaków turystycznych, Dariusz Biedak druh - XI Wielopoziomowej Druyny Harcerskiej "Darnia",  Magorzata Borkowska - wacicielka Dworu Mocibrody,  Stanisaw Czajka – prezes SKO, przewodnik PTTK i Mieczysaw Ksiopolski –pilot wycieczek, dziaacz PTTK.

      Anna Kirchner skierowaa szczególne serdeczne podzikowania do Magdaleny Staskiej – dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Bielanach za spoeczn prac w przygotowaniu turystycznej  wigilii.

       XXI Wigili Podlask zaszczycio swoj obecnoci, poza wymienionymi  powyej  osobami, wielu znamienitych goci a wród  nich m. in.: dr Henryk Brodowski – wójt Gminy Siedlce (wspóorganizator poprzedniej wieczerzy wigilijnej), Ryszard Kunce – Czonek Honorowy PTTK, przewodniczcy  Komisji rodowiskowej ZG PTTK, Adam Jdras – zastpca  Sekretarza Generalnego Zarzdu Gównego PTTK, Janusz Ptasiski – Czonek Honorowy PTTK, Maciej Wójcicki – Zastpca Nadleniczego w Sokoowie Podlaskim, Ireneusz Boski - przewodniczcy  Rady Gminy Bielany, Jan opuch  - zastpca przewodniczcego,  Radni Gminy Bielany, Renata Kalicka – dyrektor Zespou Owiatowego w Bielanach-Jarosawach, Ewa Wrzosek – dyrektor Zespou Owiatowego w Rozbitym Kamieniu, Magorzata Bujalska – dyrektor Niepublicznej Szkoy Podstawowej w Kouchowie,  Maria Sudnik  - kierownik Zespou Gospodarstwa Wiejskiego i Agroturystyki Mazowieckiego Orodka Doradztwa Rolniczego Oddzia w Siedlcach, dziaacze Nadbuaskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej: Danuta Grodzka-Wojdyna - sekretarz  NLOT, Tadeusz Ryczkowski – czonek Zarzdu NLOT, Eugeniusz Redman – Czonek  Komisji Rewizyjnej NLOT.

     Wszystkim wspóorganizatorom, gociom, uczestnikom, nauczycielom i uczniom serdeczne podzikowania za wspólnie spdzony wieczór z yczeniami  zdrowych, bogosawionych wit Boego Narodzenia skada


Zarzd Oddziau
Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego
"PODLASIE" w Siedlcacj

 

Poniej przedstawiamy migawki z „XXI Wieczoru Wigilijnego na Podlasiu” w obiektywie Jana Waszczuka - wiceprezesa Sdu Koleeskiego Oddziau i Piotra Grabowskiego - czonka Siedleckiego Klubu Kolekcjonerów.

    

(fot. Jan Waszczuk)                     (fot. Piotr Grabowski)

Wersja do druku
« inne aktualnoci