RSS
SmodCMS

Relacja z Mszy w. w intencji zmarych dziaaczy PTK i PTTK

28.11.2016

 

 

W 108 rocznic  powstania Oddziau Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego w Siedlcach dniu 27 listopada 2016 r. w Katedrze pw. Niepokalanego Poczcia  Najwitszej  Marii Panny w Siedlcach ks. kan. dr  Jerzy Grochowski – Kapelan Siedleckiego Oddziau PTTK odprawi msz w. w intencji zmarych  dziaaczy PTK
i jego spadkobiercy - Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Oddziau  „Podlasie” w Siedlcach.

Dziaacze Oddziau PTTK „Podlasie” w Siedlcach modlili si w intencji:

 

Ks. Kan. Józefa Scipio del Campo – budowniczego siedleckiej katedry, pierwszego prezesa Zarzdu Oddziau  PTK w Siedlcach, kapanów - czonków Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego: ks. praata J. Grabowskiego, ks. praata Kamieskiego, ks. Koronata Piotrowskiego – prefekta, wychowawcy modziey, organizatora „Macierzy Szkolnej” w Zbuczynie i dziaaczy Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego:

Janiny Adamczewskiej, Mieczysawa Asanowicza – sekretarza Zarzdu Oddziau,  Dyrektora  Miejskiego Gimnazjum  Podlaskiego a nastpnie Gimnazjum im. Hetmana  Stanisawa ókiewskiego w Siedlcach, Jadwigi Barszczewskiej,  Haliny Berezówny,   Jarosawa Chemiskiego, mec. Aleksego  Chrzanowskiego – czonka Naczelnej Rady Adwokackiej,  Honorowego Obywatela Siedlec, czonka Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa  Krajoznawczego, Ignacego Dobraczyskiego, Stanisawa Dylewskiego, Wadysawa Jaboskiego, Wacawa Jacuskiego,  Adama Jarosiskiego,  Aleksandra Korsaka, Heleny Kuszlowej, Marii Liszewskiej - czonka Komisji Rewizyjnej, Leona Markuszewskiego – kustosza Muzeum Ziemi Podlaskiej, Hilarego  Ostrowskiego, Jarosawa Rakowieckiego – prezesa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego, Pawa Sokoowskiego,  Wacawa Sokó-Adamczewskiego, Józefa Szawelskiego,  Juliusza Szkulteckiego, mec. Wadysawa laskiego,  Tadeusza Urbaskiego – czonka Komisji Rewizyjnej,  Juliusza Taborowskiego, Adama Wielowiejskiego, Zygmunta Zdaskiego.

 

Czonków  pierwszych Kó PTTK,  pierwszego Zarzdu Oddziau i Komisji Rewizyjnej PTTK:

 

Jana Bdkowskiego, Zygmunta Bitnera, Gabriela Brodeckiego, Wacawa Dbskiego, Wacawa Guchowskiego, Stanisawa Grochowskiego, Feliksa Hasko,  Mariana Izdebskiego, Stanisawa Jabonowskiego,  Stanisaw Jaboskiego, Zdzisawa Jarosawskiego,  Tadeusza Jeznacha, Marii Koodziejczyk, Jerzego Konpoczyskiego, Wadysawa Kosieradzkiego,  Adama Króla, Zygmunta Niwiskego,  Jerzego Potyry  – póniejszego czonek ZW,  Antoniego Sikorskiego, Jerzego Skodowskiego, Zdzisawa Szewczyka, Zbigniewa Szrotta, Krystyny Szwedziskiej, Bronisawa Zarzyckiego.

Czonków Honorowych PTTK:

Józefa Mikulskiego  – pierwszego prezesa Zarzdu Oddziau PTTK, wybitnego krajoznawcy, nauczyciela siedleckich szkó i Marii  yburowej - prezesa  Zarzdu Oddziau,  przewodnika, pilota turystyki zagranicznej, Przewodniczcej Wojewódzkiej Komisji Przewodnickiej  oraz  Dziaaczy Oddziau  PTTK  „Podlasie” w Siedlcach i  byego Zarzdu Wojewódzkiego PTTK:

Marii Chrul – Kierownika Biura Oddziau, Kazimierza Kowalczyka – dziaacza ZW PTTK, prezesa Koa PTTK  w Rudce Sanatoryjnej, Stanisawa Krasuskiego - prezesa koa przy PKP Wagonownia Siedlce i prezesa Klubu Kolarskiego, Jacka Mormona, Alicji Stephan – pracownicy Oddziau i Z.W., prof. Jana Trtowskiego - prezesa Zarzdu Oddziau, prezesa Sdu Koleeskiego, dziaacza ZW PTTK, Antoniego Wintera - dziaacza Zarzdu Oddziau,  dziaacza Wojewódzkiego Sdu Koleeskiego  PTTK,   krajoznawc, autora monografii historycznej „Dzieje Siedlec”;

 

Przewodników PTTK: Marii Bieleckiej, Tadeusza Bieleckiego – dziaacza ZW,  Wadysawa Chrula, Ryszarda Darnowskiego, Mariana Jakubika – dugoletniego Prezesa Zarzdu Wojewódzkiego PTTK, opiekuna n. zabytkami, kustosza Zamku w Liwie, Tadeusza Kamiskiego – zaoyciela i prezesa Koa Przewodników, Jerzego Kobyliskiego, Stanisawa Ludwiczuka,  Mariana Szaliskiego, Wiktora Wermiskiego oraz za dziaaczy, którzy wspierali Oddzia w jego spoecznej pracy: Tadeusza Martusewicza – Czonka Honorowego PTTK, wieloletniego Przewodniczcego Kapituy Odznacze i prof. Marka Kwiatkowskiego – twórc Muzeum Architektury Drewnianej Regionu Siedleckiego w Suchej.

 

W uroczystej mszy w. udzia wzili m. in.:  dr Dorota Mczka – prezes Zarzdu Oddziau, Anna Kirchner – Honorowy Czonek PTTK, wiceprezes Zarzdu Oddziau, Jerzy Chromik – wiceprezes Zarzdu Oddziau, penomocnik  prezydenta Miasta Siedlce ds. Turystyki, Roman Jastrzbski – prezes Komisji Rewizyjnej, Stanisaw Czajka – prezes Sdu Koleeskiego Oddziau, Maria Gowacka – Przewodniczca Komisji Turystyki Kolarskiej, wicedyrektor Zespou Owiatowo-Wychowawczego w Strzale, Jan Romaczuk – czonek Zarzdu Oddziau, zastpca wójta Gminy w Winiewie.

 

Po mszy w., odbyo si w Urzdzie Miasta w Siedlcach posiedzenie Zarzdu Oddziau, któremu  przewodniczya prezes Dorota Mczka. W czasie obrad przyjto plan pracy na 2017 rok oraz omówiono sprawy biece. Ks. Jerzy Grochowski poinformowa, e zakoczenie XII Ogólnopolskiej Pielgrzymki Rowerowej  na Jasn Gór  odbdzie si w dniu 8 lipca 2017 r.     

                                                                                                                                          

Informacje o osobach zmarych dziaaczy   Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego zostay zaczerpnite z wydawnictwa  Rocznik PTK, Warszawa, 1908 i Rocznik PTK, Warszawa, 1909 r.. Przy niektórych nazwiskach s tylko inicjay imion lub w ogóle ich brak. W zwizku ze zbliajc si  110 rocznic powstania Oddziau  Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego w Siedlcach chcielibymy wyda ksik dokumentujc 110 lat zorganizowanej turystyki na  Ziemi Siedleckiej. W zwizku z tym zamierzeniem Zarzd Oddziau ponawia apel:  moe kto dysponuje danymi z innych róde,  na podstawie których mona byoby uzupeni brakujce dane.  Poniej  podaj nazwiska w brzmieniu i z dopiskami z roczników PTK:

ks. praat J. Grabowski, ks. praat Kamieski, F. Buchta, St. Golczewski, dyrektor  K. Guzik, W. Jaboska, Jarzecki, L. Kosiska, J. Myliska, B. Pruski, kapitan J. Stoczewski, inspektor L. Szarras, Z. Urbaski, K. Wierzejski, redaktor T. Zemlich,  J. Znarowski.  Ewentualne  informacje prosz przesa na adres e-mail: pttk.siedlce@wp.p  z dopiskiem „dla Anny Kirchner”.

 

            Anna Kirchner
Wiceprezes Zarzdu Oddziau
 PTTK "Podlasie" w Siedlcach

 

Zapraszamy do fotorelacji.

 

Wersja do druku
« inne aktualnoci